หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

การบริหารทรัพยากรบุคคล

 1. ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ.2562
 2. ประกาศการกำหนดสัดส่วนภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559
 3. ประกาศการกำหนดสัดส่วนภาระงานและผลลัพธ์งานวิจัยของตำแหน่งนักวิจัย พ.ศ.2562
 4. ประกาศการกำหนดสัดส่วนภาระทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562
 5. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พ.ศ.2561
 6. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการจ้างหรือไม่จ้างต่อบุคลากร พ.ศ.2561
 7. ประกาศ หลักเกรฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทการจ้างบุคลากร พ.ศ.2557

 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ.2560
 2. ประกาศทุนการศึกษาคณะเวชศาสตรืเขตร้อน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2560
 3. ประกาศเงินรางวัลภาษาอังกฤษ TM English Rewards for Support Staff พ.ศ.2561
 4. ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดพิมพ์เอกสารแบบประวัติและผลงานการเสนอขอแต่งตั้ง
       เพื่อดำรงตำแหน่งฯ พ.ศ. 2560

 

ด้านสวัสดิการ

 1. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อนประเภทเงินสงเคราะห์ พ.ศ.2563
 2. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อนประเภทช่วยเหลือผู้ประสบภัย พ.ศ. 2563
 3. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อนประเภทรักษาพยาบาลหรือสุขภาพ พ.ศ.2563
 4. ประกาศสวัสดิการเรื่องขยายเวลาการรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าอาคารเฉลิมฯ 60 ปี พ.ศ.2562
 5. ประกาศสวัสดิการ ผลการพิจารณาผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากร พ.ศ.2562
 6. ประกาศสวัสดิการ ขยายเวลาการรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า อาคารเฉลิมฯ 60 ปี พ.ศ.2562
 7. ประกาศสวัสดิการการมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากรปีการศึกษา พ.ศ.2562