หอผู้ป่วยนอก

  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววีระวรณ์ อุ่นแก้ว
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Weeraworn Ounkaew
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าหอผู้ป่วยนอก
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการ)
e-mail Address : weeraworn.oun@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3033
โทรสาร : 0-2306-9147
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัชรี แดนวิวัฒน์เดชา
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Phatcharee Danwiwatdecha
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการ)
e-mail Address : phatcharee.dan@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3031
โทรสาร : 0-2306-9147
 
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยนันท์ ภักดีวุธ
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Piyanan Pakdeewut
ตำแหน่ง : พยาบาล
e-mail Address : piyanan.pak@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3031
โทรสาร : 0-2306-9147
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางรุ่งนภา ด้วงธรรม
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Rungnapa Doungtham
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการ)
e-mail Address : rungnapa.dou@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3031
โทรสาร : 0-2306-9147
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภลักษณ์ สร้อยคำ
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Supaluk Sroikhum
ตำแหน่ง : พยาบาล
e-mail Address : supaluk.sro@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3031
โทรสาร : 0-2306-9147
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภาวิตา นุชิตศิริภัทรา
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Pavita Nuchitsiripattara
ตำแหน่ง : พยาบาล
e-mail Address : pavita.nuc@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3031
โทรสาร : 0-2306-9147
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรณี ปาปะภา
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Orani Papapha
ตำแหน่ง : พยาบาล
e-mail Address : orani.pap@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3031
โทรสาร : 0-2306-9147
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเปรมระพี จิตหิรัญเสนี
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Premraphi Chithiransenee
ตำแหน่ง : พยาบาล
e-mail Address : premraphi.chi@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3031
โทรสาร : 0-2306-9147
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา  ธนะฤกษ์
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) :  
ตำแหน่ง : พยาบาล
e-mail Address :
โทรศัพท์ภายใน : 3031
โทรสาร : 0-2306-9147
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภวรรณ สุโพธิ์
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) :  
ตำแหน่ง : พยาบาล
e-mail Address :
โทรศัพท์ภายใน : 3031
โทรสาร : 0-2306-9147
 
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสุลีพร รัตน์รุ่งเรืองยศ
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Suleporn Ratrungruangyos
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
e-mail Address : suleporn.rar@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3031
โทรสาร : 0-2306-9147
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางจารีย์ เศวตจินดา
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Jaree Svedjinda
ตำแหน่ง : ู้ช่วยพยาบาล
e-mail Address : jaree.svd@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3031
โทรสาร : 0-2306-9147
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางวัลลี เกษมกมลวาทิน
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Vanlee Cacamcamonvathin
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
e-mail Address : vanlee.cac@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3031
โทรสาร : 0-2306-9147
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรุณ หุ่นทรัพย์
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Arun Huntrup
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
e-mail Address : arun.hut@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3031
โทรสาร : 0-2306-9147
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริญญา ไชยมาคำ
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Sirinya Chaimakham
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
e-mail Address : sirinya.cha@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3031
โทรสาร : 0-2306-9147
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโสภิดา นันทะชัย
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Sopida Nantachai
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
e-mail Address : sopida.nat@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3031
โทรสาร : 0-2306-9147
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพ็ญนภา มูลเข้า
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Pennapa Moonkhao
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
e-mail Address : pennapa.moo@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3031
โทรสาร : 0-2306-9147
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินดารัตน์ บริบูรณ์
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Jindarat Boriboon
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
e-mail Address : jindarat.bor@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3031
โทรสาร : 0-2306-9147
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภลักษณ์ ภาคภูมิ
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Supaluck Parkpoom
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
e-mail Address : supaluck.pap@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3031
โทรสาร : 0-2306-9147
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นายสนธยา พรมทองดี
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Sontaya Phromtongdee
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
e-mail Address : sontaya.phr@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3031
โทรสาร : 0-2306-9147
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยา ท้องฟ้าไฉไล
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Kanlaya Thongfachailai
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
e-mail Address : kanlaya.thn@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3031
โทรสาร : 0-2306-9147
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกชร ศาลางาม
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Kodchakon Salangam
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
e-mail Address : kodchakon.sal@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3031
โทรสาร : 0-2306-9147
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรวัต ดงอามาตร
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Teerawat Dongarmatr
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
e-mail Address : teerawat.don@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3031
โทรสาร : 0-2306-9147
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุพิน เสงี่ยมพงษ์
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Yupin Sa-Ngiempong
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
e-mail Address : yupin.sag@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3011
โทรสาร : 0-2306-9148
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นายอุเทน ใบยา
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Autan Baiya
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
e-mail Address : autan.bai@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3011
โทรสาร : 0-2306-9148
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษดา ธรรมราช
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Kitsada Tammarach
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
e-mail Address : kitsada.tam@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3011
โทรสาร : 0-2306-9148
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางผลา จำปาน
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Pala Jampan
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการ)
e-mail Address : pala.jap@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3020
โทรสาร : 0-2306-9149
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณิชชา เรือนมูล
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Nitcha Ruenmul
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
e-mail Address : nitcha.rue@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3020
โทรสาร : 0-2306-9149
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววันเพ็ญ พันธ์บุตร
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Wanpen Panbut
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
e-mail Address : wanpen.pau@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3020
โทรสาร : 0-2306-9149
 
   
Last update : 02 December 2019