การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 21 ความรุ้ทางด้าน
การประเมินและวิธีการวิจัยทางด้านโภชนาการ

รายละเอียดการฝึกอบรม