You are here

Home

แบบฟอร์ม

Elective Application Form                                                                                                                         

                                                                                                           

แบบฟอร์มคำขอรับบริการแปลภาษา                                                                                                              

แบบฟอร์มขออนุมัติหลักการเพื่อเบิกทุนสนับสนุนให้นักศึกษา Student Outbound                                      

ระเบียบการรับนักศึกษา/นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ฯลฯ เข้าอบรม/ฝึกงาน/ปฏิบัติงานวิจัย                                              

โครงการ Global Connectivity and Engagement 2020

-ทุนสนับสนุนอาจารย์อาคันตุกะหรือนักวิชาการชาวต่างประเทศ เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย มหิดล  ประจำปีงบประมาณ 2563                           

-ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563                         

 

-ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อสร้างความเป็นนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563                                                           

 

 

CHECKLIST เอกสารประกอบทุนทั้ง 3 ประเภท                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ขั้นตอน/คู่มือ การสมัครรับทุน โครงการ Global Connectivity and Engagement 2020

1. ขั้นตอนการสมัครทุนสนับสนุนอาจารย์อาคันตุกะหรือนักวิชาการชาวต่างประเทศ เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย มหิดล  ประจำปีงบประมาณ 2563         

2. ขั้นตอนการสมัครทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563      

3. ขั้นตอนการสมัครทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อสร้างความเป็นนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562                       

 

แบบฟอร์ม Mahidol University Students, Academic & International Services (MUSAIS)Faculty of Tropical Medicine (FTM form)               

 

 

การบรรยายพิเศษเรื่อง "เทคนิคพิชิตข้อสอบ TOEIC"

* TOEIC LISTENING SAMPLE ตัวอย่างข้อสอบการฟัง                                    

* TOEIC SAMPLE TEST           ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC                                   

    - ฺBig Step TOEIC 3                                                                                       

    - Cambridge Target Score Final Test CD3                                                    

    - ETS TOEIC LC+RC 1000 2014                                                                  

    - ETS Toeic Test LC+RC 1000