demo-attachment-78-Group-362
demo-attachment-78-Group-362
demo-attachment-91-Path-6
demo-attachment-81-Group-381

ยินดีต้อนรับ

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

Office of Policy and Strategic Planning

Previous slide
Next slide
ภารกิจหลัก

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

ดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และแผนพัฒนาระดับชาติ ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการศึกษา การวิจัย การสาธารณสุข รวมทั้งแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การวิเคราะห์และดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน การย้าย ยุบ การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ภายในองค์การ ประสานงานที่มีลักษณะเป็นงานริเริ่มใหม่หรือโครงการใหม่ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ การวิเคราะห์และดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้คณะฯ) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ แผนงาน /โครงการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ประสานและดำเนินการด้านการวิจัยสถาบัน ด้านระบบและกลไกการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน การบริหารจัดการความรู้ ตลอดทั้งการวิเคราะห์ และประเมินการจัดการความเสี่ยงภายในองค์การ

Budget Quick Links