Policy

     

 

เอกสารเผยแพร่

แผนยุทธศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปี 2566 - 2570 

Strategic Plan of the Faculty of Tropical Medicine 2023-2027 

 

แผนยุทธศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปี 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน 2563) 

แผนยุทธศาสตร์มหิดล ระยะ 20 ปี 

รหัสโครงการตามยุทธศาสตร์ปี 2560-2565​​​​ ​​

ผลงานและทิศทางพัฒนาคุณภาพ ธันวาคม 2560​​

คำอธิบายตัวชี้วัดเฉพาะที่มีการแก้ไขและเพิ่มเติม (PA 2561)​​

คู่มือการทำแบบฟอร์มขออนุมัติโครงการออนไลน์

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ 2561-2565

TRIS กรอบการประเมินผลและรายละเอียดการประเมินผลในระดับส่วนงาน 

สรุปคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559-2562