มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ รับมอบเงินบริจาคจากผู้มีอุปการคุณ
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วย นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และบุคลากร รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากครอบครัว วงศ์สมบูรณ์ ณ บริเวณชั้น อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิด
 
มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ รับมอบเครื่องฟอกไตเทียม จากผู้มีอุปการคุณ
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และบุคลากร รับมอบเครื่องฟอกไตเทียม มูลค่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) จากคุณประภา อิฐรัตน์ และครอบครัว พร้อมด้วยเงินบริจาคจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น ๑ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 
มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ อวยพรปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช 2564 แด่ผู้มีอุปการคุณ “มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ”
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมอวยพรแด่ "มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ" ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๔ พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมี คุณวิไลพรรณ เอื้อชูเกียรติ พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิเอื้อชูเกียรติ ให้เกียรติร่วมต้อนรับ ณ มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 
มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ แด่ผู้มีอุปการคุณ
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบกระเช้าอวยพรแด่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ปิติสุทธิธรรม ผู้มีอุปการคุณของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ ศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 
การมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนฯ มอบรางวัลแด่ คุณสุธาทิพย์ พวงมณี ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนฯ ในคำขวัญที่ว่า “ส่งเสริมพัฒนา รักษาผู้ยากไร้ น้ำพระทัยพระพี่นางฯ” โดยผู้ชนะเลิศได้รับเงินรางวัลจำนวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น ๑ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 
มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ รับมอบของบริจาคจากผู้มีอุปการคุณ
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยบุคลากรทางการพยาบาล และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนฯ รับมอบของบริจาคจากผู้มีอุปการคุณ ได้แก่ เครื่องล้างไต มูลค่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และบริจาคเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (สำหรับผู้ป่วยยากไร้) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) จากครอบครัวคุณประภา อิฐรัตน์ ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น ๑ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อ่านต่อ...