ค้นหาข่าว:      
     
  2 สิงหาคม 2564
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรระดับนานาชาติปีการศึกษา 2564
 
  27 กรกฎาคม 2564
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนรับมอบรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภคจากผู้มีอุปการคุณ
 
  22 กรกฎาคม 2564
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2564
 
  21 กรกฎาคม 2564
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากผู้มีอุปการคุณ
 
  20 กรกฎาคม 2564
คณบดีและคณะพูดคุย "เขตร้อน ร่วมมือร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19"
 
  13-16 กรกฎาคม 2564
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากผู้มีอุปการคุณ
 
  5-9 กรกฎาคม 2564
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากผู้มีอุปการคุณ
 
  8 กรกฎาคม 2564
มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ รับมอบเงินบริจาคจากผู้มีอุปการคุณ
 
  7 กรกฎาคม 2564
บุคลากรพยาบาลวิชาชีพเข้าพบคณบดี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 
  25-30 มิถุนายน 2564
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากผู้มีอุปการคุณ
 

รางวัล

  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ขอแสดงความยินดี แด่คณาจารย์ ในโอกาสที่รับการยกย่องเป็นอาจารย์ตัวอย่างและอาจารย์ต้นแบบของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2564 จากสภาอาจาย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับรางวัล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ประจำปี 2562 (ระดับทอง)
 
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ขอแสดงความยินดีแด่ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับ “รางวัลปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล (เพิ่มเติม)
 
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดี แด่ นางศิวพร ผ่านภูวงษ์ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น "พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564"
 
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ปิติสุทธิธรรม ในโอกาสได้รับพระราชทาน “เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓”
 
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.อรภัค เรี่ยมทอง ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล
 
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดี แด่ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภาณ์ "จุตตถดิเรกคุณาภรณ์" ประจำปี ๒๕๖๓
 
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดี แด่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" และ "ผู้ชำนาญการพิเศษ"
 
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.วิริชดา ปานงาม, ผศ.ดร.พญ.บริมาส หาญบุญคุณูปการ และดร.สุธาริณี เงินนา
 
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดี แด่ ผศ.ดร.สันติ มณีวัชระรังษี และคณะผู้วิจัย ในโอกาสได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทผลงานการนำเสนอด้วยวาจา ผลงาน “นวัตกรรมชุดตรวจโรคฉี่หนู : คัดกรองจากกลุ่มไข้เฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุ” ในกิจกรรมมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
 
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับ "รางวัลชมเชย" จากการเข้าร่วมโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 5 ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
 
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดี แด่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" และ "ผู้ชำนาญการพิเศษ
 
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์, รศ.ดร.พญ.สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม และ รศ.ดร.สุภลัคน์ โพธิ์พฤกษ์
 
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดี แด่ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562
 
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2563
 
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดี แด่ นางพรพิมล อดัมส์
 
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์วิจัย ดร.เจตสุมน ประจำศรี
 
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.แพทย์หญิง ศศิธร ผู้กฤตยาคามี
 
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวฐิติรัตน์ ช่างเสียง
 
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดี แด่ นางอุไรวรรณ โตศิริ
 
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร.เกศินี โชติวานิช
 
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา
 
  16 เมษายน 2563
ขอแสดงความยินดี แด่ ผศ.พญ.ชญาสินธุ์ แม้นสวน และ ผศ.ดร.อาทิตย์ เพ็ชร์รักษ์
 
  2 มีนาคม 2563
ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ปิติสุทธิธรรม
 
  2 มีนาคม 2563
ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์
 
  1 มกราคม 2563
ขอแสดงความยินดี แด่ผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานดีเด่น ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2563
 
  31 ธันวาคม 2562
ขอแสดงความยินดี แด่ ผศ.ดร.พรรัศมิ์ จินตฤทธิ์ และนายวรรณเฉลิม ชาววัง
 
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผลการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2562
 
  11 กรกฎาคม 2562
ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวพุทรา ชลสวัสดิ์ และนางสาวจุฑามาศ โอฬารวิจิตรวงศ์
 
  11 กรกฎาคม 2562
ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.สุวลีย์ วรคุณพิเศษ และ รศ.นพ.สุพัฒน์ ชำนาญชานันท์
 
  8 กรกฎาคม 2562
ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.นพ.กิตติยศ ภู่วรวรรณ, รศ.ดร.อุษา บุญยืน, ผศ.พญ.ฉัตรพร กิตติตระกูล และ ผศ.ดร.ณัฐธิดา ศรีบุญวรกุล
 
  29 มีนาคม 2562
ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศรีวิชา ครุฑสูตร
 
  28 กุมภาพันธ์ 2562
ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์
 
  2 กุมภาพันธ์ 2562
ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์
 
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะการประกวดโครงการ SAVE ENERGY AWARD 2018
 
  31 มกราคม 2562
ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวนัฐพร เปียรักษา
 
  31 มกราคม 2562
ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ ดรแพทย์หญิงพรรณเพ็ญ วิริยเวชกุล
 
  10 ตุลาคม 2561
ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา
 
  17 กันยายน - 30 ธันวาคม 2561
Sornchai Looareesuwan Medal Winners
 
  11 กรกฎาคม 2561
ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศุภวัฒน์ จัดเจร
 
  28 มีนาคม 2561
ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.นสพ.พงศ์ราม รามสูต,อาจารย์ นายแพทย์วสิน แมตสี่ และ อาจารย์ แพทย์หญิงลภากร ฉัตรพัฒน์
 
  28 มีนาคม 2561
ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์
 
  22 มกราคม 2561
ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์
 
  27 ธันวาคม 2560
ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบพร บุญนาค
 
  18 ธันวาคม 2560
ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงสารนาถล้อพูลศรี นิยม
 
  15 กันยายน 2560
ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามพล สุนทรวรสิริ
 
  11 กันยายน 2560
ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรุษา แทนขำ
 
  8 กันยายน 2560
ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเดือน มูลสม และดร.ชลทิพย์ พิพัฒนาบูรณ์
 
  12 กรกฎาคม 2560
ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.จรสิต แก้วกังวาล, รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์
 
  5 กรกฎาคม 2560
ขอแสดงความยินดีแด่ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน
 
  5 กรกฎาคม 2560
ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ดิเรก ลิ้มมธุรสกุล
 
  19 มิถุนายน 2560
แสดงความยินดี
 
  11 พฤษภาคม 2560
แสดงความยินดี
 
  28 มีนาคม 2560
แสดงความยินดี
 
  18 มีนาคม 2560
ขอแสดงความยินดี
 
  24 กุมภาพันธ์ 2560
แสดงความยินดี
 
  18 มกราคม 2560
แสดงความยินดี
 
  12 มกราคม 2560
แสดงความยินดี
 
  28 ธันวาคม 2559
แสดงความยินดี
 
  28 ธันวาคม 2559
แสดงความยินดี
 
  14 ธันวาคม 2559
แสดงความยินดี
 
  18 ตุลาคม 2559
ขอแสดงความยินดี
 
  4 กรกฎาคม 2559
ขอแสดงความยินดี
 
  16 มิถุนายน 2559
ขอแสดงความยินดี
 
  11 มกราคม 2559
ขอแสดงความยินดี
 
  6 มกราคม 2559
ขอแสดงความยินดี
 
  28 ธันวาคม 2558
ขอแสดงความยินดี
 
  23 ธันวาคม 2558
ขอแสดงความยินดี
 
  20 พฤศจิกายน 2558
ขอแสดงความยินดี
 
  12 พฤศจิกายน 2558
ขอแสดงความยินดี
 
  29 กันยายน 2558
งานโภชนาการ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ผ่านการรับรองระบบความปลอดภัยของอาหาร ด้านสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก (GMP in Mass Catering) ในระดับดีมาก (Gold Class) จากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
 
  24 กันยายน 2558
ขอแสดงความยินดี
 
  2 กันยายน 2558
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ขอแสดงความยินดี
 
  12 มิถุนายน 2558
ขอแสดงความยินดี
 
  7 พฤษภาคม 2558
ขอแสดงความยินดี
 
  29 เมษายน 2558
ขอแสดงความยินดี
 
  6 มีนาคม 2558
ขอแสดงความยินดี
 
  2 มีนาคม 2558
ขอแสดงความยินดี
 
  2 มีนาคม 2558
ขอแสดงความยินดี
 
  21 กุมภาพันธ์ 2558
ขอแสดงความยินดี
 
  5 กุมภาพันธ์ 2558
ขอแสดงความยินดี
 
  5 กุมภาพันธ์ 2558
ขอแสดงความยินดี
 
  15 มกราคม 2558
ขอแสดงความยินดี
 
  11 ธันวาคม 2557
ขอแสดงความยินดี
 
  13 พฤศจิกายน 2557
ขอแสดงความยินดี
 
  22 ตุลาคม 2557
ขอแสดงความยินดี
 
  24 กันยายน 2557
ขอแสดงความยินดี
 
  23 กันยายน 2557
ขอแสดงความยินดี
 
  22 กันยายน 2557
ขอแสดงความยินดี
 
  16 กันยายน 2557
ขอแสดงความยินดี
 
  12 มิถุนายน 2557
ผู้ได้รับรางวัลการประกวดคำขวัญอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
  10 มิถุนายน 2557
ขอแสดงความยินดี
 
  19 มีนาคม 2557
ขอแสดงความยินดี
 
  15 มีนาคม 2557
ขอแสดงความยินดี
 
  11 มีนาคม 2557
ขอแสดงความยินดี
 
  3 มีนาคม 2557
รางวัลบุคคลต้นแบบ
 
  3 มีนาคม 2557
ขอแสดงความยินดี
 
  24 มกราคม 2557
ขอแสดงความยินดี
 
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นริศรา จันทราทิตย์ และ ผศ.ดร.พญ.สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม
 
  3 ธันวาคม 2556
ขอแสดงความยินดี
 
  14 มิถุนายน 2556
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ครบรอบ 38 ปี ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 
  11 กุมภาพันธ์ 2556
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีในโอกาส ศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555
 
  25 ตุลาคม 2555
นางศุกร์วันณี จุลวิชิต หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นผู้แทนเข้ารับประทานเกียรติบัตรรับรองคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2555 ณ สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 
  11 ตุลาคม 2555
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศรีวิชา ครุฑสูตร รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์และทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการประชุมวิชาการประจำปี 2555
 
  30 สิงหาคม 2555
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ประยงค์ ระดมยศ ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ประจำปีการศึกษา 2554
 
  2 มีนาคม 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิภา ธนาชาติเวทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นอาจารย์ตัวอย่างประจำปี 2555 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 43 ปี และ 124 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกาวนิช สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
  21 กุมภาพันธ์ 2555
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน ในโอกาสได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2555 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 
  14 กุมภาพันธ์ 2555
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มอบกระเช้าเพื่อสุขภาพแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุษา ทิสยากร ที่ปรึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (แพทยศาสตร์) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และขึ้นปีใหม่
 
  10 กุมภาพันธ์ 2555
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิภา ธนาชาติเวทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างประจำปี 2554 จากสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 
  19 มกราคม 2555
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุษา ทิสยากร ที่ปรึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (แพทยศาสตร์) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
  8 กันยายน 2554
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล โครงการแนวปฏิบัติดี (Best Practices) จากนางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 2554 คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล
 

อบรม/สัมมนา

สมัครงาน

 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 กรกฎาคม 2563
 
 
MU Home   |  TropMed Home   |  Web Mail   |  Intranet TM   |  Site Map   |  Web Link   |  Contact us & Map   |   Facebook
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: tmwww@mahidol.ac.th