คณะผู้บริหาร
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ/แผนภูมิยุทธศาสตร์ 
       วัฒนธรรมองค์กร
       โครงสร้างโรงพยาบาล
       ประวัติโรงพยาบาล
       แผนที่ตั้ง
       ฝ่ายการพยาบาล
       งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
     ( HA )
       ข่าวประชาสัมพันธ์
       กิจกรรม
       ความเชี่ยวชาญพิเศษ
       ตารางการออกตรวจ
       คลินิกพิเศษ
       คลินิกไข้เฉียบพลัน
       เวชศาสตร์ท่องเที่ยว
       เวชศาสตร์ทางเลือก
       การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
       การบริการห้องพักผู้ป่วย
       หลักสูตรด้านเวชศาสตร์เขตร้อน
       หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
       มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์
     เขตร้อน
       จดหมายข่าว จากใจทีมบริหาร
       จดหมายข่าว HA
       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
       งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
       ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

rajanagarindrabuilding

  

  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 
15 มีนาคม 2556
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดโครงการส่งเสริมความรู้ สู่ประชาชนวันไตโลก เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
และประชาชนทั่วไป มีความรู้ในการป้องกันหรือชะลอความเสื่อมของไตได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจถึงสัญญาณเตือนของการเกิดโรคไต ณ บริเวณโถง
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

  
 
11 - 13 มีนาคม 2556
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเรื่อง
“การพัฒนาคุณภาพและทักษะการให้บริการระดับเจ็ดดาว” (Se7ven-Star
Service) รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  
 
8 มีนาคม 2556
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “คณบดีพบประชาคม
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ครั้งที่ 2” เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อนรับทราบความคืบหน้านโยบายการบริหารโรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  
 
7 มีนาคม 2556
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ให้การต้อนรับ อาจารย์สมศักดิ์ ตรงกมลธรรม และ
อาจารย์กนกรัตน์ แสงอำไพ ผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถาน
พยาบาล (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
5 เมษายน 2556
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการให้บริการทางสุขภาพฟรี เนื่องในโอกาสย้ายการให้บริการมาที่ อาคารราชนครินร์ ตั้งแต่ เวลา 08.30 -16.00 ณ อาคารราชนครินร์ ชั้น 1-3  
 
ประกาศ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จะทำการย้ายอาคารทำการไปเปิดให้บริการ ณ. อาคารราชนครินทร์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคเขตร้อนแห่งเอเซีย ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 เป็นต้น  
 
 
 
9 – 30 เมษายน 2556
โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 33
  
 
 
 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ คลินิกไข้เฉียบพลัน (Fever Clinic) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 ตำแหน่ง สำกัดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
 
 
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการ "คลินิกโรคภูมิแพ้ " ตรวจรักษา และให้คำปรึกษา โรคภูมิแพ้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้
เปิดทุกวันอังคาร และวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันอังคาร ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. โดยอาจารย์รวีรัตน์ สิชฌรังษี
วันศุกร์ ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. โดยอาจารย์วิรัช เมฆอนันต์ธวัช  
 
 
 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการ " คลินิกไข้เฉียบพลัน " โดยให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่เป็นไข้ไม่เกิน 7 วัน หรือผู้ป่วยที่สงสัยเป็นไข้มาลาเรีย/ ไข้เลือดออกเปิดบริการทุกวัน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร.
02-3069146-47 ในเวลาราชการ และ 02-3069148 นอกเวลาราชการ
  
 
 
 
 
 
 
 
       
  คลินิกโรคทั่วไป คลินิก โรคพยาธิตัวจี๊ด และอื่นๆ ดูคลีนิก ทั้งหมด และ ตารางเวลา การให้บริการ คลิกที่นี่ บริการทางเลือกใหม่ในการ
รักษาเช่นการฝังเข็ม แพทย์
แผนไทยเป็นต้น
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
คลิกที่นี่
ให้คำปรึกษาก่อนและหลังการ
เดินทาง สำหรับคนไทยและ
ชาวต่างชาติ
คลิกที่นี่

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย มหิดล
420/6 ถนนราชวิถี, เขตราชเทวี กทม.
โทรศัพท์ ตึกผู้ป่วยนอก 02-3069100 ต่อ 1414 (ในเวลาราชการ), ต่อ 1410 (นอกเวลาราชการ)
โทรสาร 02-3069146

ปรับปรุงล่าสุด: 20 มีนาคม 2556