ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ ได้รับรางวัลและการเลื่อนขั้นของการปฏิบัติงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2562–2564

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณบุคลากรภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิทุกท่านที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ซึ่งทางคณะฯ ได้ส่งของขวัญมาร่วมแสดงความยินดีย้อนหลัง เนื่องจากไม่สามารถจัดงานและมอบของขวัญแสดงความยินดีได้ อันเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา ได้รับรางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563” จากสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อน แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563

ดร.ทิพยรัตน์ อยู่นวล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาปรสิตวิทยา” ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562

ดร.วัลลภ ภักดี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาปรสิตวิทยา” ณ วันที่ 22 มกราคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ดร วัฒนกุลพาณิชย์ ได้รับ “รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาความเป็นครู” ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563

Tags: No tags

Comments are closed.