WHAT WEDO

Our News

Latest News

ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ ได้ร่วมเฉลิมฉลองโดยกิจกรรมก่อเจดีย์ทราย ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ ได้ร่วมเฉลิมฉลองโดยกิจกรรมก่อเจดีย์ทราย ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566     งานครบรอบ 63 ปี...

Read More

ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้เข้ารับโล่รางวัล ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565

ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้เข้ารับโล่รางวัล ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565     วันที่ 28...

Read More

บุคลากรภาควิชาฯ สร้างความร่วมมือกับธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

บุคลากรภาควิชาฯ สร้างความร่วมมือกับธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)       ทีมปรสิตหนอนพยาธิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน นำโดย...

Read More
Our Awards

AWARDS

มาทำความรู้จักเกี่ยวกับรางวัล DEAN’S LISTและ MS. Abigail Hui En Chan ผู้รับรางวัล

    รางวัล DEAN’S LIST เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (GPA 4.00) ตลอดหลักสูตร และสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร...

Read More

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ ได้รับรางวัลและการเลื่อนขั้นของการปฏิบัติงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2562–2564

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณบุคลากรภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิทุกท่านที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ซึ่งทางคณะฯ ได้ส่งของขวัญมาร่วมแสดงความยินดีย้อนหลัง เนื่องจากไม่สามารถจัดงานและมอบของขวัญแสดงความยินดีได้ อันเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ...

Read More