WHAT WEDO

Our News

Latest News

บุคลากรภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการการติดตามเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อการแพร่โรคพยาธิใบไม้ ณ พื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จ.สระบุรี

บุคลากรภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการการติดตามเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อการแพร่โรคพยาธิใบไม้ ณ พื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จ.สระบุรี      ...

Read More

บุคลากรภาควิชาฯ เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิแก่นักเรียน ชาวบ้านในพื้นที่ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

บุคลากรภาควิชาฯ เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิแก่นักเรียน ชาวบ้านในพื้นที่ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผศ. ดร.ธีระ กุศลสุข ผศ. ดร.กิตติพงษ์...

Read More

นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท จากมหาวิทยาลัย National Chiayi University ประเทศไต้หวัน มาศึกษาและฝึกงานที่ภาควิชาฯ

นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท จากมหาวิทยาลัย National Chiayi University ประเทศไต้หวัน มาศึกษาและฝึกงานที่ภาควิชาฯ      ...

Read More
Our Awards

AWARDS

มาทำความรู้จักเกี่ยวกับรางวัล DEAN’S LISTและ MS. Abigail Hui En Chan ผู้รับรางวัล

    รางวัล DEAN’S LIST เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (GPA 4.00) ตลอดหลักสูตร และสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร...

Read More

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ ได้รับรางวัลและการเลื่อนขั้นของการปฏิบัติงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2562–2564

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณบุคลากรภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิทุกท่านที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ซึ่งทางคณะฯ ได้ส่งของขวัญมาร่วมแสดงความยินดีย้อนหลัง เนื่องจากไม่สามารถจัดงานและมอบของขวัญแสดงความยินดีได้ อันเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ...

Read More