WHAT WEDO

Our News

Latest News

ภาควิชาร่วมแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.อรวรรณ พู่พิสุทธิ์ ในโอกาสผ่านการประเมินผลงานและได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทางด้านปรสิตวิทยา

ภาควิชาร่วมแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.อรวรรณ พู่พิสุทธิ์ ในโอกาสผ่านการประเมินผลงานและได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทางด้านปรสิตวิทยา

Read More
Our Awards

AWARDS

มาทำความรู้จักเกี่ยวกับรางวัล DEAN’S LISTและ MS. Abigail Hui En Chan ผู้รับรางวัล

    รางวัล DEAN’S LIST เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (GPA 4.00) ตลอดหลักสูตร และสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร...

Read More

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ ได้รับรางวัลและการเลื่อนขั้นของการปฏิบัติงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2562–2564

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณบุคลากรภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิทุกท่านที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ซึ่งทางคณะฯ ได้ส่งของขวัญมาร่วมแสดงความยินดีย้อนหลัง เนื่องจากไม่สามารถจัดงานและมอบของขวัญแสดงความยินดีได้ อันเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ...

Read More