มาทำความรู้จักเกี่ยวกับรางวัล DEAN’S LISTและ MS. Abigail Hui En Chan ผู้รับรางวัล

    รางวัล DEAN’S LIST เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (GPA 4.00) ตลอดหลักสูตร และสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร โดยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งบันทึกชื่อไว้ใน ‘DEAN’S LIST’ และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

Play Video

    MS. Abigail เป็นนักศึกษาชาวสิงคโปร์ เข้าศึกษาในระดับวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 ที่สนใจงานวิจัยด้านโรคเขตร้อน โดยเฉพาะปรสิตหนอนพยาธิ จึงตัดสินใจเลือกทำวิจัยที่ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ ในวิทยานิพนธ์หัวข้อ “NEMATODE SYSTEMATICS: MOLECULAR AND MORPHOLOGICAL TAXONOMY AS A TOOL FOR CLASSIFICATION AND IDENTIFICATION” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. อุรุษา แทนขำ เป็นที่ปรึกษาหลัก

   ด้วยความมานะ สนใจใฝ่รู้ ทำให้สามารถดำเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นและสามารถสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ภายใน 2 ปีการศึกษา โดยสามารถจบการศึกษาพร้อมผลงานตีพิมพ์ในวารสาร PARASITES & VECTORS ซึ่งเป็นวารสารวิชาการนานาชาติในกลุ่ม Quartile1 (Q1) ด้าน Tropical Medicine และ Parasitology ในหัวข้อ “Evaluation and utility of mitochondrial ribosomal genes for molecular systematics of parasitic nematodes”

Chan AH, Chaisiri K, Morand S, Saralamba N, Thaenkham U. Evaluation and utility of mitochondrial ribosomal genes for molecular systematics of parasitic nematodes. Parasites & vectors. 2020 Dec;13(1):1-3.

  รวมทั้งยังร่วมงานวิจัยอื่นๆ ที่มิได้เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์อยู่เนืองๆ จนมีผลงานร่วมในวารสารวิชาการนานชาติกลุ่ม Q1 อีกหลายฉบับ MS. Abigail ได้ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปรัชาดุษฎีบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน ปีการศึกษา 2563 ในแผนการเรียนที่ 1 (ทำเฉพาะงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์) เพื่อต่อยอดงานวิจัยเดิมให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุดในแง่นวัตกรรมการตรวจหาเชื้อพยาธิในสิ่งส่งตรวจที่หลากหลายต่อไป

Tags: No tags

Comments are closed.