ภาควิชาร่วมแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.อรวรรณ พู่พิสุทธิ์ ในโอกาสผ่านการประเมินผลงานและได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทางด้านปรสิตวิทยา

Read More

ภาควิชาฯ เข้าร่วมซ้อมดับเพลิงของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี 2566

Read More

ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ จัด Special talk on New molecular diagnostics for zoonotic...

Read More

นักศึกษาจาก National Chiayi University, Taiwan มาฝึกงานที่ภาควิชา จำนวน 6 คน ตั้งแต่วันที่...

Read More

การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของพยาธิใบไม้เลือด พยาธิใบไม้ตับ และโรคทางปรสิตอื่นๆ ในพื้นที่แถบบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง ในประเทศไทย หัวหน้าภาควิชา รศ. ดร. นพ.ดร วัฒนกุลพานิชย์...

Read More

นักศึกษาชาวอเมริกัน มาเยี่ยมชมภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ ศาสตราจารย์ ดร.แสงเดือน มูลสม ได้นำ Davis L Boren Curtis...

Read More

หัวหน้าภาควิชาฯได้นำเสนอผลงาน AI ในการตรวจ Stool examination   หัวหน้าภาควิชาได้นำเสนอผลงาน AI ในการตรวจ Stool...

Read More

ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ ได้ร่วมเฉลิมฉลองโดยกิจกรรมก่อเจดีย์ทราย ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566     งานครบรอบ 63 ปี...

Read More

ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้เข้ารับโล่รางวัล ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565     วันที่ 28...

Read More

บุคลากรภาควิชาฯ สร้างความร่วมมือกับธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)       ทีมปรสิตหนอนพยาธิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน นำโดย...

Read More