นโยบายไม่รับของขวัญ (NoGift Policy)

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจาการปฏิบัติหน้าที่ 
งดรับ งดให้ งดแสวงหาของขวัญ ของกำนัล และ ผลประโยชน์
เพื่อเสริมสร้างค่านิยมของมหาวิทยาลัยมหิดล "INTEGRITY มั่นคงยิ่งในคุณธรรม" 
ลดการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม

20240102-3

สื่อประชาสัมพันธ์