ระบบรายงานความเสี่ยงและเรื่องร้องเรียน

ระบบรายงานนี้มีไว้เพื่อรับเรื่องการร้องเรียน ติชม เสนอแนะ แจ้งเบาะแส และรับแจ้งเหตุไม่พึงประสงค์ เหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุ หรือเรื่องพบเห็นที่ท่านคิดว่าจะนำไปสู่อันตรายหรือเหตุร้ายต่างๆ ที่ควรได้รับการแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการทำงานของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อเป็นสถาบันแห่งคุณภาพอย่างยั่งยืน
 

คณะกรรมการความเสี่ยง คณะเวชศาสตร์เขตร้อนและโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อร้องเรียน หรือรายงานเหตุการณ์

ท่านสามารถ ติชม ร้องเรียน เสนอแนะ แจ้งเบาะแส แจ้งการทุจริต โดยเลือกจากเมนู ร้องเรียน คณะฯ หรือ โรงพยาบาลฯ

เมื่อพบเห็นอุบัติเหตุ หรือความเสี่ยงโปรดแจ้ง