Revolution Towards SDGs
วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 8:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Revolution Towards SDGs: การปฏิรูปสู่ความยั่งยืน