Thundon Ngamprasertchai

Name: Thundon Ngamprasertchai

ชื่อ-สกุล: รศ. ดร. นพ.ธันดร งามประเสริฐชัย

Position: Associate Professor

Department: Department of Tropical Hygiene

thundon.ngm@mahidol.ac.th

thundon_ngamprasertchai@hotmail.comLast updated: March 20, 2024

Publications


2023

Jittamala P, Schilling WHK, Watson JA, Luvira V, Siripoon T, Ngamprasertchai T, Almeida PJ, Ekkapongpisit M, Cruz C, Callery JJ, Boyd S, Anunsittichai O, Hongsuwan M, Singhaboot Y, Pagornrat W, Tuntipaiboontana R, Kruabkontho V, Ngernseng T, Tubprasert J, Abdad MY, Keayarsa S, Madmanee W, Aguiar RS, Santos FM, Batty EM, Hanboonkunupakarn P, Hanboonkunupakarn B, Sookprome S, Poovorawan K, Imwong M, Taylor WRJ, Chotivanich V, Sangketchon C, Ruksakul W, Chotivanich K, Pukrittayakamee S, Dondorp AM, Day NPJ, Teixeira MM, Piyaphanee W, Phumratanaprapin W, White NJ; PLATCOV Collaborative Group. Clinical Antiviral Efficacy of Remdesivir in Coronavirus Disease 2019: An Open-Label, Randomized Controlled Adaptive Platform Trial (PLATCOV). J Infect Dis. 2023 Nov 11;228(10):1318-1325.


Asawapaithulsert P, Ngamprasertchai T, Kitro A. Japanese Encephalitis Vaccine Acceptance and Strategies for Travelers: Insights from a Scoping Review and Practitioners in Endemic Countries. Vaccines (Basel). 2023 Nov 2;11(11):1683.


Schilling WHK, Jittamala P, Watson JA, Boyd S, Luvira V, Siripoon T, Ngamprasertchai T, Batty EM, Cruz C, Callery JJ, Singh S, Saroj M, Kruabkontho V, Ngernseng T, Tanglakmankhong N, Tubprasert J, Abdad MY, Madmanee W, Kouhathong J, Suwannasin K, Pagornrat W, Piaraksa N, Hanboonkunupakarn P, Hanboonkunupakarn B, Poovorawan K, Potaporn M, Srisubat A, Loharjun B, Taylor WRJ, Chotivanich V, Chotivanich K, Imwong M, Pukrittayakamee S, Dondorp AM, Day NPJ, Teixeira MM, Piyaphanee W, Phumratanaprapin W, White NJ; PLATCOV Collaborative Group. Antiviral efficacy of molnupiravir versus ritonavir-boosted nirmatrelvir in patients with early symptomatic COVID-19 (PLATCOV): an open-label, phase 2, randomised, controlled, adaptive trial. Lancet Infect Dis. 2023 Sep 28:S1473-3099(23)00493-0.


Ngamprasertchai T, Kositamongkol C, Lawpoolsri S, et al. A cost-effectiveness analysis of the 13-valent pneumococcal conjugated vaccine and the 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine among Thai older adult. Front Public Health. 2023 Jun 29;11:1071117.


Ngamprasertchai T, Rattanaumpawan P, Kaewkungwal J, et al. Pneumococcal carriage among high-risk adults in a country with nonmandatory pneumococcal vaccination during the coronavirus disease 2019 pandemic. J Infect Public Health. 2023 Jul;16(7):1102-1108.


Schilling WHK, Jittamala P,.. T, Ngamprasertchai T, et al; PLATCOV Collaborative Group. Pharmacometrics of high-dose ivermectin in early COVID-19 from an open label, randomized, controlled adaptive platform trial (PLATCOV). Elife. 2023 Feb 21;12:e83201.


Luvira V,..C, Ngamprasertchai T, Leaungwutiwong P. Diagnostic Performance of Dengue NS1 and Antibodies by Serum Concentration Technique. Trop Med Infect Dis. 2023 Feb 14;8(2):117.


2022

Siribhadra, A.; Ngamprasertchai, T*.; Rattanaumpawan, P.; Lawpoolsri, S.; Luvira, V.; Pitisuttithum, P. Antimicrobial Stewardship in Tropical Infectious Diseases: Focusing on Dengue and Malaria. Trop. Med. Infect. Dis. 2022, 7, 159.


Madsalae, Krit, Ngamprasertchai T* et al. “Adherence and Health Problems in Thai Travellers Living with HIV.” Tropical medicine and infectious disease vol. 7,7 128. 9 Jul. 2022


Turongkaravee, Saowalak et al. “Economic Evaluation of Multiple-Pharmacogenes Testing for the Prevention of Adverse Drug Reactions in People Living with HIV.” ClinicoEconomics and outcomes research : CEOR vol. 14 447-463. 7 Jul. 2022


Ngamprasertchai T, et al. Mortality in Thai Nursing Homes Based on Antimicrobial-Resistant Enterobacterales Carriage and COVID-19 Lockdown Timing: A Prospective Cohort Study. Antibiotics. 2022; 11(6):762.


Kitro, A., Ngamprasertchai, T. & Srithanaviboonchai, K. Infectious diseases and predominant travel-related syndromes among long-term expatriates living in low-and middle- income countries: a scoping review. Trop Dis Travel Med Vaccines 8, 11 (2022).


Ruenroengbun N, and Ngamprasertchai T* (2022) Efficacy and Safety of Antiviral Agents in Preventing Allograft Rejection Following CMV Prophylaxis in High-Risk Kidney Transplantation: A Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Front. Cell. Infect. Microbiol. 12:865735. doi: 10.3389/fcimb.2022.865735


Ngamprasertchai T ,et al. “Rickettsiosis in Southeast Asia: Summary for International Travellers during the COVID-19 Pandemic.” Tropical medicine and infectious disease vol. 7,2 18. 27 Jan. 2022, doi:10.3390/tropicalmed7020018


ธันดร งามประเสริฐชัย. เดงกีทันยุค (Update on Dengue Infection) ใน: รุจิภาส สิริจตุภัทร, ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ, นันตรา สุวันทารัตน์, ภาคภูมิ พุ่มพวง บรรณาธิการ. Update in Infectious Diseases 2022. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: เบสกราฟฟิค อินเตอร์พริ้นท์; 2565. หน้า 263-272. (Thai text book chapter)


2021

Ngamprasertchai T, Kajeekul R, Sivakorn C, Ruenroegnboon N, Luvira V, Siripoon T, Luangasanatip N. Efficacy and Safety of Immunomodulators in Patients with COVID-19: A Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Infect Dis Ther. 2021 Nov 10:1–18. doi: 10.1007/s40121-021-00545-0.


Miqdhaadh A, Imad HA, Fazeena A, Ngamprasertchai T, Nguitragool W, Nakayama EE, Shioda T. Multisystem Inflammatory Syndrome Associated with SARS-CoV-2 Infection in an Adult: A Case Report from the Maldives. Trop Med Infect Dis. 2021 Oct 19;6(4):187. doi: 10.3390/tropicalmed6040187.


Whittaker C, Watson OJ, Alvarez-Moreno C,… Ngamprasertchai T, et al. Understanding the Potential Impact of Different Drug Properties On SARS-CoV-2 Transmission and Disease Burden: A Modelling Analysis. Clin Infect Dis. 2021 Sep 21:ciab837. doi: 10.1093/cid/ciab837.


ธันดร งามประเสริฐชัย. มาลาเรีย ใน: รุจิภาส สิริจตุภัทร, นันตรา สุวันทารัตน์, พรพรรณ กู้มานะชัย, อนุภพ จิตต์เมือง, ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ ภาคภูมิ พุ่มพวงบรรณาธิการ. Disease Approach in Infectious Diseases. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: เบสท์ กราฟฟิค อินเตอร์พริ้นท์; 2564. หน้า 553-566. (Thai text book chapter)


2020

ธันดร งามประเสริฐชัย. ไข้ในโรงพยาบาล ใน: ชญาสินธุ์ แม้นสงวน, ฉัตรพร กิตติตระกูล บรรณาธิการ. Principles and Practice of Fever in the Tropics. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ์; 2563. หน้า 353-372. (Thai text book chapter)


Nganwiwattavorn S, Hanboonkunupakarn B, Piyaphanee W, Chotivanich K, Ngamprasertchai T, Mansanguan C. Antibiotic use among foreign travelers in Thailand. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. Vol. 51 No. 3 (2020)


2019

ธันดร งามประเสริฐชัย. โรคติดเชื้อกับการท่องเที่ยวและกิจกรรมนันทนาการ. ใน: ภิรุณ มุตสิกพันธ์, พรพรรณ กู้มานะชัย, รุจิภาส สิริจตุภัทร, ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ บรรณาธิการ. Update in Infectious Diseases 2019. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ์; 2562. หน้า 205-230. (Thai text book chapter)


2018

Diptyanusa A, Ngamprasertchai T, Piyaphanee W. A review of antibiotic prophylaxis for traveler's diarrhea: past to present. Trop Dis Travel Med Vaccines. 2018 Nov 7;4:14


Ngamprasertchai T, Boonyasiri A, Charoenpong L, Nimitvilai S, Lorchirachoonkul N, Wattanamongkonsil L, Thamlikitkul V. Effectiveness and safety of polymyxin B for the treatment of infections caused by extensively drug-resistant Gram-negative bacteria in Thailand. Infect Drug Resist. 2018 Aug 20;11:1219-1224.


ธันดร งามประเสริฐชัย. ปัญหาไข้หลังจากกลับจากการเดินทาง. ใน: วัชรพงศ์ ปิยะภาณี, พรเทพ จันทวานิช บรรณาธิการ. Travel Medicine เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ์; 2561. หน้า 177-189. (Thai text book chapter)


วีรวรรณ ลุวีระ, ธันดร งามประเสริฐชัย. การให้คำปรึกษานักเดินทางที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง. ใน: วัชรพงศ์ ปิยะภาณี, พรเทพ จันทวานิช บรรณาธิการ. Travel Medicine เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ์; 2561. หน้า 97-110. (Thai text book chapter)


2017

Ngamprasertchai, T., Leelaporn A, Angkasekwinai N. Invasive Non-typhoidal Salmonella disease with acute meningoencephalitis and cauda equina syndrome in previously healthy patient. J infect dis antimicrob agents. Volume 34 Number 2 May-Aug 2017.p 39-44


2016

Thamlikitkul V, Dubrovskaya Y, Manchandani P,

Ngamprasertchai, T., Boonyasiri A, Babic JT, Tam VH. Dosing and Pharmacokinetics of polymyxin B in patients with renal insufficiency Antimicrob Agents Chemother. 2016 Dec 27;61(1)


Ngamprasertchai, T., Angkasekwinai N. A spot diagnosis case of Actinomycetoma. In: Sansanayuhd S., Pithukpakorn M. editors. Spot Diagnosis in Internal Medicine Volume II. The Royal College of Physicians of Thailand, RCPT


2013

Kosin Wirasorn, Thundon Ngamprasertchai, Jarin Chindaprasirt, Aumkhae Sookprasert, Narong Khantikaew, Ake Pakkhem, et al. Prognostic factors in resectable cholangiocarcinoma patients: Carcinoembryonic antigen, lymph node, surgical margin and chemotherapy. World J Gastrointest Oncol 2013 April 15; 5(4): 81-87


Kosin Wirasorn, Thundon Ngamprasertchai, Narong Khantikaew, Ake Pakkhem, Piti Ungarereevittaya, Jarin Jindaprasert, et al. Adjuvant chemotherapy in patients with resectable cholangiocarcinoma. Journal of Gastroenterology and Hepatology 2013 December 2013, volume 28, issue 12, 1885-1891


Ngamprasertchai, T.,Wanitpongpan, C. A Topic Review in acquired platelet dysfunction. In: Sirijerachai, C., Tiamkao, S.editors. I-SAN journal of Internal Medicine Volume 12 Number 1 January – March 2013. Internal Medicine Department, Khon Kaen University


2012

Ngamprasertchai, T., Reechaipichitkul, W. A Topic Review in Occupational Lung Disease. In: Sirijerachai, C., Tiamkao, S.editors. I-SAN journal of Internal Medicine Volume 11 Number 2 April – June 2012. Internal Medicine Department, Khon Kaen University, p. 10-16.


Last updated: November 14, 2023