กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครรุ่นที่ 38 ปีการศึกษา 2561


โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 38 โดยมีกำหนดการและระเบียบการดังนี้

 การรับสมัคร

          - สมัครสอบออนไลน์ http://www.tm.mahidol.ac.th/PN-regist/ 
            ตั้งแต่ จันทร์ที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๑ - ศุกร์ที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง

 กำหนดการรับสมัคร 

 คุณสมบัติผู้สมัคร

          1. ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
              ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
          2. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
          3. ส่วนสูง 150 เซนติเมตร ขึ้นไป
          4. โสด อายุ 16 – 25 ปี 
          5. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย

 

 

 

 

 สนใจติดต่อ

          โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
          โทร. 02-3069144, 02-3549100 ต่อ 1631, 1634
           http://www.tm.mahidol.ac.th/practical-nurse

 

 


Last update :  11 April​  2018