รางวัล สถาบันที่ให้รางวัล ปี พ.ศ. ที่ได้รับ

ยาแอนติบอดี้รักษาโรคไข้เลือดออก

สมาคมประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

2023

Leave a Nest Award

TECH PLAN Demo Day Thailand

2023

Euglena Award

TECH PLANTER Asia Final

2023

Leave a Nest Award

TECH PLANTER in Thailand

2023

Thailand Outstanding Researcher

National Research Council of Thailand

2020

The Distinguished Alumni, Academic and Research Award, Master of Public Health Program

Faculty of Public Health, Mahidol Unversity

2019

Thailand Outstanding Veterinarian

Veterinary Association of Thailand under the royal patronage

2016

Outstanding Inventor Award in Medical Sciences,

National Research Council of Thailand (NRCT)

2016

Outstanding Alumni

Kasetsart University

2016

Gold Medal Award

TAIPEI INT’L INVENTION SHOW & TECHNOMART, Taipei, Taiwan

2014

Honor of Invention

World Invention Intellectual Property Association (WIIPA)

2014

Outstanding Alumni

Faculty of Public Health, Mahidol University

2014

The Highest download publication

Elsivier Scien

2013

Outstanding Research Award in Medical Science

National Research Council of Thailand (NRCT)

2013

IFIA Scientific Gold Medal

International Federation of Inventors Association

2008

Exemplar Lecturer A

Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

2008

รางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่าง สายงานวิชาการ

สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

2559

รางวัลสัตวแพทย์เกษตรผู้ทรงคุณค่า แก่วิชาชีพและสร้างประโยชน์ให้สังคม

สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2559

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นดีเด่นสภาวิจัยแห่งชาติ

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2559

รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2559

รางวัลชนะเลิศ Best business plan and pitching

Royal Academy of Engineering, United Kingdom

2558

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสภาวิจัยแห่งชาติ

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2557

รางวัลบุคคลต้นแบบ Mu Brand Ambassador

มหาวิทยาลัยมหิดลคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

2557

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการสร้างนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์

2557

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Gold Medal Award

TAIPEI INT’L INVENTION SHOW & TECHNOMART, Taipei, Taiwan

2557

รางวัล Honor of Invention

World Invention Intellectual Property Association (WIIPA)

2557

รางวัล Leading Innovation Award

International Intellectual Property Forum (IIPF)

2557

รางวัล Excellent Invention

International Intellectual Property Industry Association (TIIIA)

2557

The Highest Download paper 2013

Elsivier Science Publisher 2013

2557

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพ

2556

Collaborative Professor

Osaka University, Osaka, Japan

2553-ปัจจุบัน

รางวัลผลงานวิจัย

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสภาวิจัยแห่งชาติ

2553

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นสภาวิจัยแห่งชาติ

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2552

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นสภาวิจัยแห่งชาติ

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2551

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง IFIA Scientific Gold Medal 2008

International Federation of Inventor Association

2551

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน KIPA Silver Prize 2008

Korea Invention Promotion KIPA Association

2551

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง

สภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อมหาวิทยาลัยมหิดล

2551

เกียรติบัตรเมธีวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2548