สารจากหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน

          นับเป็นเวลามากกว่า ๖๐ ปี ตั้งแต่แผนกอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ สู่ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กับพันธกิจด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการด้านสุขภาพ ได้สร้างบัณฑิตมากกว่า ๓,๐๐๐ คน จากกว่า ๓๐ ประเทศทั่วโลก ให้มีทักษะและความเป็นผู้นำด้านเวชศาสตร์เขตร้อนระดับสากล เพื่อรับใช้สังคม พัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์เขตร้อน ส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับวงการสาธารณสุขทั่วโลก จนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในฐานะศิษย์เก่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ตลอดจนได้รับการยอมรับในระดับชาติและสากล ปัจจุบันภาควิชาฯ ร่วมรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากถึง ๖ หลักสูตร และระดับปริญญาตรี ๑ หลักสูตร ดำเนินงานโดยคณาจารย์ประจำกว่า ๓๐ ท่าน และที่ปรึกษาด้านวิชาการอีกกว่า ๒๐ ท่าน ที่เป็นผู้มากด้วยประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์เขตร้อนและได้รับการยอมรับในระดับสากล ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนมีความโดดเด่นด้านงานวิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดค้นตัวยาและวัคซีนเพื่อบำบัดโรคติดเชื้อต่างๆ เช่น ไข้มาลาเรีย โรคเอดส์ โรคพยาธิ โรคเมลิออยโดสิส หรือโควิด-๑๙ เป็นต้น การประยุกต์องค์ความรู้ก่อเกิดประโยชน์แก่สังคม โดยการต่อยอดและพัฒนาสูตรยา/วัคซีน มีส่วนร่วมกับองค์กรวิชาชีพในการกำหนดข้อบ่งชี้/การปฏิบัติทางคลินิกในพื้นที่แตกต่างกันแต่ละภูมิภาคของโลก ตลอดจนการเขียนแนวทางด้านการวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน และการฟื้นฟูสภาพภายหลังการรักษาโรคเขตร้อน ทั้งในระดับชาติและสากล ดังข้อมูลเชิงประจักษ์ในเอกสารตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับสากลที่มากกว่า ๑,๕๐๐ เรื่อง และการอ้างอิงผลงานในระบบฐานข้อมูลมากกว่า ๓๐.๕๘ ครั้งต่อเรื่อง (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) มีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพและวิชาการระดับชาติและสากลไม่น้อยกว่า ๓๐ แห่ง ด้วยปัจจุบันสังคมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ มิติอย่างพลิกผัน ไม่เว้นแม้แต่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข จึงนับได้ว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่าเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส พัฒนา และปรับปรุงกระบวนงาน เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจหลักของภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนให้มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดด โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับโลกสารสนเทศของการปฏิบัติภารกิจแบบไร้พรมแดน กระผมในฐานะหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน ขอให้ทุกท่านให้ความเชื่อมั่นในความพร้อมของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และสถาบันในความมุ่งมั่นเพื่อผลิตบัณฑิตด้านเวชศาสตร์เขตร้อน ให้เป็นพลเมืองโลกที่มีศักยภาพด้านเวชศาสตร์เขตร้อนเคียงคู่คุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถนำความรู้และทักษะวิชาชีพไปพัฒนาตนเองและสังคมโลก สมดั่งปณิธาน “ปัญญาของแผ่นดิน” สืบต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน