การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

           เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตเผยแพร่สื่อให้ส่วนงาน

  • มหาวิทยาลัยมหิดล

  • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน