คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ประกอบด้วยข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้
  • การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ
    (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

  • การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ
    (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

  • การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
Previous slide
Next slide

ข้อมูลย้อนหลัง

รับฟังความคิดเห็น

สอบถาม / แนะนำติชม / ร้องเรียน