การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

 

 ข้อมูลพื้นฐาน
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 

   08 Q&A

   09 Social Network 

 แผนการดำเนินงาน
 

   011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

 การปฏิบัติงาน
 

   013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 
 

 การให้บริการ
 

    014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

    015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
 
    016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
    017 E-Service
 

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 

    031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

    032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
 

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 

     035  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 

    036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 

    038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร         

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 

   039  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

   040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน

   041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
 

 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
 


​Last update : 16 March 2021