การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี2567
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

เข้าจากหน้าเว็บคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.tm.mahidol.ac.th/th/index-th.php
เลือกเมนู “ภาควิชา/ศูนย์ ” เลือกเมนู “หน่วยตรวจสอบภายในhttps://www.tm.mahidol.ac.th/internal-audit/
เลือกเมนู “ข้อมูล OIT” จะเป็นข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

เข้าจากหน้าเว็บคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.tm.mahidol.ac.th/th/index-th.php
เลือกเมนู “ภาควิชา/ศูนย์ ” เลือกเมนู “หน่วยตรวจสอบภายในhttps://www.tm.mahidol.ac.th/internal-audit/
เลือกเมนู “ข้อมูล OIT” จะเป็นข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  •  

เข้าจากหน้าเว็บคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.tm.mahidol.ac.th/th/index-th.php
เลือกเมนู “ ” 

  O35 รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  •  

เข้าจากหน้าเว็บคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.tm.mahidol.ac.th/th/index-th.php
เลือกเมนู “ ”