หน้าแรก

เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19  ทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนไม่สามารถดำเนินการจัดตรวจร่างกายได้  ทางโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลขอให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ลงทะเบียนตรวจร่างกายไว้กับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  หาสถานที่ตรวจร่างกายจากสถานพยาบาลใกล้บ้านและส่งผลการตรวจมาที่ 
โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล
420/6  ถ. ราชวิถี  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400  โทร. 02-3069144
ภายในวันที่  16  สิงหาคม  2564

หมายเหตุ ทางโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลขอเลื่อนกำหนดการต่างๆ จากเดิม และจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

Lab ที่ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลตรวจ 

 • Chest  X – ray  พร้อมแพทย์อ่านผล

 • CBC

 • Blood  Grouping

 • U.A

 • Urine  for  Morphine

 • Urine  for  Amphetamine

 • Stool  Examination

 • Anti  HIV

 • VDRL

 • ตรวจภูมิ  varicella IgG

 • ตรวจภูมิ  Anti – HBs

 • HBs Ag

 • ตรวจการตั้งครรภ์

 • ตรวจตา ( ตรวจครบทุกตัว )

 

ตรวจสอบผลการคัดเลือกเข้ารับการตรวจร่างกาย