หน้าแรก

แบบสอบถาม     

 
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานของบุคลากร ประจำปี 2559 
 
 

ภาพข่าวกิจกรรม     

 
                                
28 กันยายน 2560
พิธีมอบขีดและแสดงความยินดีหัวหน้าหอผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
       
      
         15 กันยายน 2560
งานเกษียณอายุราชการ / อายุงานบุคลากรโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2560
       
      
        

7 กันยายน 2560
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบการจัดซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์  

 
                                

3 กันยายน 2560
งานทอดผ้าป่าสามัคคี "เพื่อสบทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน"


 

         1 กันยายน 2560
พิธีบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
      
      
        

21 สิงหาคม 2560
ปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรใหม่ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

 

 
อ่านต่อ>>