ภาพกิจกรรม

    
 
 
15 มีนาคม 2565
อบรมเทคนิคการจัดทำวิดีโอเพื่อการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom และ OBS Studio
 
    
 
 
15 มีนาคม 2565
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากผู้มีอุปการคุณ
 
    
 
 
15 มีนาคม 2565
มอบยากันยุงและเจลแอลกอฮอล์ให้กับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตพญาไท
 
    
 
 
14 มีนาคม 2565
ปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
    
 
 
11-18 มกราคม 2565
มอบรางวัล OKR3 Only @ TROPMED
 
    
 
14 มกราคม 2565
อบรมสหสาขา "The Second Anniversary of COVID - 19"
 
    
 
13 มกราคม 2565
อบรมวิชาการเรื่อง โรค มาลาเรีย หัวข้อ "Update on Management of Malaria in 2022"
 
 
อัพเดทล่าสุด :22 มีนาคม 2565