ปีงบประมาณ 2562

                     ตารางการเข้าตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2562

 


 

                          แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

                                                

***********หมายเหตุ**************

 

 

**** งานทรัพยากรบุคคล เปลี่ยน ช่วงเวลาเป็น 1 พ.ค 62 - 14 พ.ค 62 ในหัวข้อดังนี้

1. อัตรากำลังและความต้องการด้านอัตรากำลังในหน่วยงานต่างๆ 2. กระบวนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง   3. การเบิกจ่ายค่าล่วงเวลางาน