demo-attachment-37-Subtraction-3

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ฝ่ายการพยาบาล.

demo-attachment-37-Subtraction-3
h-1
demo-attachment-37-Subtraction-3

วิสัยทัศฝ่ายการพยาบาล

เป็นผู้นำด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเขตร้อน ในระดับโลก

demo-attachment-37-Subtraction-3

ภาพข่าวกิจกรรม

รางวัลบุคลากร