ติดต่อเรา

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
420/6 ถนนราชวิถี,แขวงทุ่งพญาไท, เขตราชเทวี,
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

66 (0) 2354-9100-4, 66 (0) 2306-9100-9

แฟกต์: 66 (0) 2 354 9139

Email

tmwww@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์สำคัญภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน