การรับมองตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคนใหม่

    เนื่องด้วย รศ.ดร. กรุณี ขวัญบุญจัน ครบวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 และได้มีการสรรหาหัวหน้าภาคท่านใหม่ ได้แก่รศ.ดร.พัฒนียา ปรางค์ทิพย์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ ตั้งแต่วันที่ 1มีนาคม พ.ศ.2566เป็นระยะเวลา 4ปี โอกาสนี้ รศ.ดร. กรุณี ขวัญบุญจัน และบุคลากรในภาควิชาฯ จีงได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับรศ.ดร.พัฒนียา ปรางค์ทิพย์

Shopping Basket