การรับโล่กิจกรรม MU Safety Day 7th

  วันที่ 28 เมษายน 2566 ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (COSHEM) ได้จัดกิจกรรมMU MU MU Safety Day 7th ครั้งที่ 7 ประจาปี 2566 ใน Concept : LIFE SAFETY & EMERGENCY PREPAREDNESS โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบโล่รางวัลแก่ห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ ที่ได้ผ่านการประเมิณปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม Peer Evaluation จานวน 1ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิตามิน และห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ประจาปี 2565 จานวน 2 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิตามินด้วยเทคนิค High performance liquid chromatography (HPLC) และห้องปฏิบัติการชีวเคมี

Shopping Basket