การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี2567
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

   O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

เข้าจากหน้าเว็บคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.tm.mahidol.ac.th/th/index-th.php
เลือกเมนู “ภาควิชา/ศูนย์ ” เลือกเมนู “หน่วยบริหารทรัพย์สินและกฏหมายhttps://www.tm.mahidol.ac.th/legal/
เลือกไอคอน “นโยบายไม่รับของขวัญ (NoGift Policy)” 

   O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

เข้าจากหน้าเว็บคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.tm.mahidol.ac.th/th/index-th.php
เลือกเมนู “ ” 

   O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

เข้าจากหน้าเว็บคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.tm.mahidol.ac.th/th/index-th.php
เลือกเมนู ” ” 

  O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

เข้าจากหน้าเว็บคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.tm.mahidol.ac.th/th/index-th.php
เลือกเมนู ” ” 


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

เข้าจากหน้าเว็บคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.tm.mahidol.ac.th/th/index-th.php
เลือกเมนู “ภาควิชา/ศูนย์ ” เลือกเมนู “หน่วยตรวจสอบภายในhttps://www.tm.mahidol.ac.th/internal-audit/
เลือกเมนู “ข้อมูล OIT” จะเป็นข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

เข้าจากหน้าเว็บคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.tm.mahidol.ac.th/th/index-th.php
เลือกเมนู “ภาควิชา/ศูนย์ ” เลือกเมนู “หน่วยตรวจสอบภายในhttps://www.tm.mahidol.ac.th/internal-audit/
เลือกเมนู “การดำเนินงาน” จะเป็นข้อมูลรายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล