สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

          สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นหน่วยงานใหม่ ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงโครงสร้างส่วนงาน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เมื่อปี พศ.2552 จากเดิมคืองานนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

วิสัยทัศน์
          รอบรู้เรื่องแผนงาน บูรณาการทุกภารกิจองค์การ

พันธกิจ
          สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มุ่งสู่มาตรฐานคุณภาพระดับสากล

tree20231106

ภารกิจหลัก

ดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และแผนพัฒนาระดับชาติ ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการศึกษา การวิจัย การสาธารณสุข รวมทั้งแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การวิเคราะห์และดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน การย้าย ยุบ การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ภายในองค์การ ประสานงานที่มีลักษณะเป็นงานริเริ่มใหม่หรือโครงการใหม่ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ การวิเคราะห์และดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้คณะฯ) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ แผนงาน /โครงการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ประสานและดำเนินการด้านการวิจัยสถาบัน ด้านระบบและกลไกการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน การบริหารจัดการความรู้ ตลอดทั้งการวิเคราะห์ และประเมินการจัดการความเสี่ยงภายในองค์การ