แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มข้อตกลงในการปฏิบัติงาน(PA)ภาควิชา ปีงบประมาณ2567

คำอธิบายตัวชี้วัดการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา ปีงบประมาณ2567

แบบติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ต.ค. 66)

แบบฟอร์มการลงทุนครุภัณฑ์ 2568-2571

แบบฟอร์มสำหรับการเบิกจ่ายเงิน ตามระบบ ERP
แบบฟอร์มขออนุมัติในหลักการเพื่อดำเนินการจัดหาพัสดุ (บ 5) ​ 

แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน (บ 5/1) 

แบบฟอร์มเพื่อประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์และการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (บ 5/2)

แบบฟอร์มทั่วไป