ปรัชญา/พันธกิจ

 ปรัชญา

          ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถให้การดูแลช่วยเหลือขั้นพื้นฐานแก่ผู้ใช้บริการสุขภาพ ช่วยการพยาบาลในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และสามารถช่วยเตรียมและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ ตลอดจนมีจิตสำนึกของการเป็นผู้บริการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีในการให้บริการสุขภาพ

 

 พันธกิจ

          มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการสร้างความรู้ ผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสู่สังคม