หลักสูตรการศึกษา

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

 ระยะเวลาในการศึกษา

ศึกษาและปฏิบัติงานตลอดหลักสูตร เวลา 1 ปี

 วุฒิที่ได้รับ

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล Certificate for Practical Nurse

 ระบบการศึกษา

2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตร
2. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
3. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
4. อายุ 16 – 25 ปี (นับถึงวันเปิดเรียน)
5. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย

 หลักฐานการสมัคร

1. ใบแสดงวุฒิการศึกษาพร้อมสำเนา
2. ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา
3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวม แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
4. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา

 จำนวนนักศึกษา

จำนวนปีละ 180 – 200 คน

 การสอบคัดเลือก

1. เนื้อหาวิชาที่สอบจะครอบคลุมความรู้ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาที่สอบ
    1.1 วิชาคณิตศาสตร์
    1.2 วิชาวิทยาศาสตร์และสุขศึกษา
    1.3 วิชาภาษาอังกฤษ
    1.4 วิชาความรู้ทั่วไป ( สังคม, ภาษาไทย, เหตุการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน)
2. การตรวจร่างกาย 
3. การสอบสัมภาษณ์

 โอกาสในการทำงานและศึกษาต่อ

          ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม. มหิดล ที่ผ่านมาได้เข้าทำงาน ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ยังมีผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในสถาบัน การศึกษาของรัฐและของเอกชนอีกด้วย

 สวัสดิการขณะศึกษา

เมื่อเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลฟรีในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลได้ตลอดหลักสูตร ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี / คน

 สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
420/6 ถ. ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร : 02-3069144 02-3549100 ต่อ 1631, 1634 แฟกซ์ : 02-3069144 
http://www.tm.mahidol.ac.th