บุคลากร

 

                                                               

ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล นางบุษยา เลียบทวี
   
อาจารย์พยาบาล น.ส. ทัศนันท์ กาบแก้ว
  น.ส. จรัสศรี ลัยทอง
  น.ส. ศิริพรรณ พักศาลา
   
อาจารย์พิเศษ นางอารีย์ เอื้อราษฏร์
  นางชลิดา มนต์ภัสสร
   
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล น.ส. จุฬาลักษณ์ ผอมสวัสดิ์
  นาง วรรทนา เกษสุนทร
นาง สายทิพย์ ศรีสุวะ
  นางสมจิต สุนทรา
   
เจ้าหน้าที่ธุรการ นาง เกศรา ปิ่นแก้ว
  น.ส. อริสรา จำปี
นาง พรรณา ไชยป่ายาง
   
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก นางสาวรัชนีวรรณ เวชบุตต์