กิจกรรม


 
8 กันยายน 2559
พิธีไหว้ครูของนักศึกษานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2559
 

 
15 สิงหาคม 2559
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2559
 

 
22 กรกฎาคม 2559
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2558
 

 
17 มิถุนายน 2559
พิธีปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 35
 

 
13 พฤษภาคม 2559
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปีการศึกษา 2559
 

 
18 เมษายน 2559
พิธีปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 35
 

 
24 กุมภาพันธ์ 2559
กีฬาสัมพันธ์ นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ ครั้งที่ 6
 

 
7-8 มกราคม 2559 09.00-16.00 น.
นักศึกษาโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 35 ปีการศึกษา 2558 เข้าเรียนวิชา TMPN 019 : คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สอนโดยบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ