การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Open Data Integrity and Transparency (OIT)

ข้อมูลสาธารณะของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนที่มีการเผยแพร่บน Website หลักของคณะฯ และ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งเป็นองค์กรลูกภายใต้คณะฯ แต่ละองค์ประกอบ สามารถเข้าถึงได้ตามรายละเอียดทางด้านล่าง

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

ตัวชี้วัดที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส