demo-attachment-78-Group-362
demo-attachment-78-Group-362
demo-attachment-91-Path-6
demo-attachment-81-Group-381

หน่วยพัฒนาคุณภาพ

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

QualityDevelopment

Office of Policy and Strategy

Faculty of Tropical Medicine

TQC_QD
demo-attachment-90-Path-6

Vision

เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนคุณภาพของคณะฯ สู่มาตรฐานสากล

Mission

สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ เพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มุ่งสู่มาตรฐานคุณภาพระดับสากล ส่งเสริมความรู้ด้านการการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับกระบวนงานประสานงานผลักดันให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นองค์กรแห่งความรู้

พันธกิจหลัก

3 องค์ประกอบ

เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

We aim for the superior stustainable quality improvement.

20240306-6566-34-m

การพัฒนาคุณภาพ

Quality Development

พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เกณฑ์คุณภาพเพื่อการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) เกณฑ์คุณภาพหลักสูตรสากล AUN-QA, WFME

20151117-2238-50-m-1

การบริหารความเสี่ยง

Risk Management

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร การจัดการความเสี่ยง 

20180718-3886-74-m

การจัดการความรู้

Knowledge Management

คลังสมองเขตร้อน แหล่งรวมองค์ความรู้เขตร้อน

Quality Assessors

รายนามบุคลากรของคณะฯ ที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินฯ ด้านพัฒนาคุณภาพ

U0A5861-13895-original-01
demo-attachment-78-Group-362
Address:
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
420/6 ถนนราชวิถี, เขตราชเทวี, กรุงเทพฯ 10400
Phone:
โทรศัพท์: 0-2306-9121
ภายใน : 1303,1361
Office Hours:
8.30 น. - 16.30 น.
Tropmed75@2xW
Group-75@2xW