Training 2017

โครงการฝึกอบรมความรู้ทางด้านการประเมินและวิธีการวิจัยทางด้านโภชนาการ(ครั้งที่ 18-19).เปิดรับสมัคร 2 รุ่น
รุ่นที่ 18 วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560 ,รุ่นที่ 19 วันที่ 24 -26 กรกฎาคม 2560

 Click here for more detail in ThaiTraining 2015

โครงการฝึกอบรมความรู้ทางด้านการประเมินและวิธีการวิจัยทางด้านโภชนาการ ครั้งที่ 16 (วันที่ 14-16 ธันวาคม 2558) และครั้งที่ 17 (วันที่ 21-23 ธันวาคม 2558)

 Click here for more detail in ThaiTraining 2013

New workshop for nutrition will be launched on 4-7 Nov, 2013 for basic course and 11-13 Nov, 2013 for advanced course.

Click here for more detail in Thai

 Basic course

 Advanced course