Funding

There are many funding opportunities available for researchers at FTM – from internal Mahidol University grants, to domestic and international grants.

More Details

TropMed Researchers

The Faculty has over 190 research staff plus more than 80 research support staff. Here you can find staff profiles, including background, current research, contact details and qualifications.

More Details

From Bench to Bedside

FTM conducts translational research in a wide range of Tropical Medicine areas. Many of our researchers follow the Bench to Bedside approach and the results of their research are directly used to develop new ways to treat patients.

More Details

Research Output

Faculty staff regularly publish their work in academic journals. Here you can find publication lists organized by year plus citation numbers and summary statistics.

More Details

News & Events

1
May

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย จัดกิจกรรมโครงการ “Promoting Innovation with Investment” เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และต่อยอดงานวิจัย สร้างนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ และต่อยอดไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ หรือบริการไปสู่ระดับที่พร้อมออกสู่ตลาด อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจและประชาชน ให้กับประเทศในการวิจัยนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างการเป็นประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนสามารถกรอกแบบฟอร์มโครงการ Promoting Innovation with Investment โดยส่งใบสมัครภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 มายังกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

30
Jun

หมดเขตรับสมัครในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด เปิดรับสมัครโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ปีที่ 15 โดยการสนับสนุนของสำนักงานเลขาธิการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ โดยในปีนี้จะพิจารณามอบทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ทุน ทุนละ 250,000 บาท
คุณสมบัติ
  • นักวิทยาศาสตร์สตรีที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี
  • เป็นเจ้าของงานวิจัยอิสระใน สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวัสดุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
  • งานวิจัยดังกล่าวต้องอยู่ในระหว่างการดำเนินการ
  • งานวิจัยดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์กับพันธสัญญาเรื่องความยั่งยืนของ ลอรีอัล ภายใต้ชื่อ “การแบ่งปันความงามให้ทุกสรรพสิ่ง”
กำหนดการ
รับสมัคร (แนะนำผู้สมัคร) 13 มีนาคม -30 เมษายน 2560
รับสมัคร(สมัครด้วยตนเอง) 13 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2560
พิจารณาใบสมัคร 1 พฤษภาคม-31 กรกฎาคม 2560
แจ้งผลการตัดสินแก่ผู้สมัคร สิงหาคม 2560
พิธีมอบทุนวิจัย กันยายน 2560

>>> Application Form <<<

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบหรือสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ บ.ลอรีอัล คุณสิตานัน สิทธิกิจ โทร.02-684-3192 หรือคุณเจนสุภัค ศานติศรัณย์ โทร.02-684-1942 หรืออีเมล์ beauty@th.loreal.com
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก "โครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน" (สนับสนุนโดย สกว.)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.วิริยา เต๊ะดอเลาะ สำนักงานบริการการวิจัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี โทร 1524, 1525 กด 13

Previous Events

Here you can find slides, summaries and other materials from previous events.
"To be a World Leader in Tropical Medicine"