Tropical Medicine Diagnostic Reference Laboratory (TMDR)

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน (Tropical Medicine Diagnostic Reference laboratory, ตัวย่อ TMDR) เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2003 โดยได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2003 สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกเด็งกี่ ทั้งการตรวจหาเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเด็งและการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเด็งกี ด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัยและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดำเนินการตรวจวินิจฉัย ทำให้ได้ผลการวินิจฉัยโรคที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ปัจจุบันห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อนเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการดังนี้

  1. การตรวจหาเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเด็งกีด้วยวิธี Real time RT-PCR (ผ่านการรับรอง ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2003)
  2. การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG ต่อเชื้อไข้เลือดออกเด็งกีด้วยวิธี ELISA (ผ่านการรับรอง ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2003)
  3. การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ต่อเชื้อไข้เลือดออกเด็งกีด้วยวิธี ELISA (ผ่านการรับรอง ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2003)
  4. การตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real time RT-PCR
  5. การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี ELISA
  6. การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG ต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี ELISA
  7. การตรวจหาเชื้อไวรัส Zika ด้วยวิธี Real time RT-PCR
  8. การตรวจหาเชื้อไวรัส chikungunya ด้วยวิธี Real time RT-PCR

 

ห้องปฏิบัติการแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ส่วน คือ

  1. ให้บริการการตรวจวินิจฉัยแก่คนไข้หรือผู้ป่วยภายในของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
  2. ให้บริการตรวจวินิจฉัยแก่ หน่วยงาน องค์กร ตลอดจนสถาบันวิจัยต่างๆ

 

 

Last update: June 10, 2021