Tropical Medicine Diagnostic Reference Laboratory (TMDR)

EN | TH

 

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน (Tropical Medicine Diagnostic Reference laboratory, ตัวย่อ TMDR) เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2020 โดยได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2020 สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกเดงกี ทั้งการตรวจหาเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเดงกี และการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเดงกี ด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัยและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดำเนินการตรวจวินิจฉัย ทำให้ได้ผลการตรวจวินิจฉัยโรคที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ปัจจุบันห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อนเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการดังนี้

  1. การตรวจหาเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเดงกีด้วยวิธี Real time RT-PCR*
  2. การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG ต่อเชื้อไข้เลือดออกเดงกีด้วยวิธี ELISA*
  3. การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ต่อเชื้อไข้เลือดออกเดงกีด้วยวิธี ELISA*
  4. การตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real time RT-PCR**
  5. การตรวจหาเชื้อไวรัส Zika ด้วยวิธี Real time RT-PCR*
  6. การตรวจหาเชื้อไวรัส chikungunya ด้วยวิธี Real time RT-PCR*
  7. การตรวจวินิจฉัยปรสิต: รายละเอียดเพิ่มเติม
  8. การตรวจหาเชื้อMonkeypox virus ด้วยวิธี Real time RT-PCR*

 

ห้องปฏิบัติการแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ส่วน คือ

  1. ให้บริการการตรวจวินิจฉัยแก่คนไข้หรือผู้ป่วยภายในของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
  2. ให้บริการตรวจวินิจฉัยแก่ หน่วยงาน องค์กร ตลอดจนสถาบันวิจัยต่าง ๆ

 

* ได้ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2003

** ได้ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2