หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 1) ภายใต้แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขึดความสามารถในการแข่งขัน รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร ระยะเวลาและงบประมาณ เงื่อนไขเพิ่มเติม เอกสาร หมดเขต
 • นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการที่สังกัดในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
 • นักวิจัย 1 คนเป็นหัวหน้าโครงการได้ไม่เกิน 3 โครงการในปีงบประมาณนั้นๆ
 • มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
 • 1-3 ปี
 • ไม่จำกัดงบประมาณขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม
 • ภาคเอกชนสนับสนุน 20% (in cash 10%, in kind 10%)
สนับสนุน
 • ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย
 • ค่าจ้าง
 • ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
 • ค่าใช้สอย
 • ค่าจัดทำต้นแบบ
 • ค่าอุดหนุนสถาบัน
 • ค่าครุภัณฑ์
 • เป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัย
 • โครงการที่มี TRL ระดับ 4 ขึ้นไป
แนบไปในระบบ
 1. ข้อเสนอโครงการ (ไฟล์ word และ pdf)
 2. ประวัติผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
 3. อื่นๆ (ตามที่โครงการอยากจะยื่นเพิ่มเติม)
ระบบ NRIIS
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564
เวลา 17.00 น.