ORS Channel

Season 1“ทอล์ค เรื่อง ทุน” ครั้งที่ 3 :(06/01/2021)

Happy New Year & Happy New Fund 2021
Password: yZktkMy9

Event Material(s)

ORS Channel ครั้งที่ 4 :(13/01/2021)

Video


โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ทอล์ค เรื่อง ทุน:
  • ทุนบพข. ภายใต้โปรแกรมที่ 17 ปีงบประมาณ 2564
  • แนวปฏิบัติ การดำเนินงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยต่างๆ
 • สกู๊ปพิเศษ:
  • “เครื่องมือใหม่ๆ” ในหน่วยเครื่องมือกลาง (Central lab)


Event Material(s)

ORS Channel ครั้งที่ 5 :(20/01/2021)

No Video

โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ทอล์ค เรื่อง ทุน:
  • ทุนสวก. ในโปรแกรมที่ 17 ภายใต้แผนงาน การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ COVID-19 ประจำปี 2564
  • Deadline รับสมัครทุนภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 • สกู๊ปพิเศษ:
  • หน่วย Biosafety หัวข้อ “ทำแลปในเขตร้อนอย่างปลอดภัย ไปกับ Biosafety unit” โดย ดร.บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล


Event Material(s)

ORS Channel ครั้งที่ 6 :(27/01/2021)

Video
Password: zDnZeMk2

โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ทอล์ค เรื่อง ทุน:
  • ประกาศจาก วช. เรื่อง การเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565
  • Grants submission deadline: February 2021
 • สกู๊ปพิเศษ:
  • Post award ทุนวิจัยในและต่างประเทศ: หัวข้อ “เบิกเงินทุนวิจัยทำยังไงให้ได้เร็ว?”
   โดยนางนริศา เจริญเวช, นายสุเมธ สืบตระกูล, และนางสาวพิพรรษพร เกตุโกมุท
   Special guest: คุณปัณณวิช ปรางอำพร (คุณหรั่ง) งานคลัง


Event Material(s)

ORS Channel ครั้งที่ 7 :(03/02/2021)

Video
Password: NycYuw2u

โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ทอล์ค เรื่อง ทุน:
  • ทุนสวก. 9 แผนงานประจำปีงบประมาณ 2565
  • วช. ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความ ร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT- NRF) ประจำปี 2564
  • Grants deadline submission: February 2021
 • สกู๊ปพิเศษ:
  • หัวข้อ “How to select Q1 journal?”
   โดย ดร.วัลลภา รูปสูงและคุณพิชชาภา วุฒิเกษ (คุณเอิง)


Event Material(s)

ORS Channel ครั้งที่ 8 :(10/02/2021)

Video
Password: HqBFU2RY

โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ทอล์ค เรื่อง ทุน:
  • สป.อว. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
  • ทุนสวรส. แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุขและแผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565
  • ทุนบพข. Deep Science and Tech Accelerator ประจำปีงบประมาณ 2564
  • มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564
  • Mahidol Pre-Seed Fund 2564
 • สกู๊ปพิเศษ:
  • หัวข้อ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย”
   โดย รศ. ดร. พญ.สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม, รศ. ดร.นพดล ตั้งภักดี และดร.วัลลภา รูปสูง


Event Material(s)

ORS Channel ครั้งที่ 9 :(17/02/2021)

Video
Password: GuNbbij2

โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ทอล์ค เรื่อง ทุน:
  • ทุน MU-KMUTT พ.ศ. 2564
  • Grants submission deadline: February-March 2021
 • สกู๊ปพิเศษ:
  • “ทุน National Institute of Health (NIH)”
   โดย ศาสตราจารย์วิจัย ดร.เจตสุมน ประจำศรีและนางสาวพิพรรษพร เกตุโกมุท


Event Material(s)

ORS Channel ครั้งที่ 10 :(24/02/2021)

Video
Password: Hm2tb2HD

โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ทอล์ค เรื่อง ทุน:
  • Grants submission deadline: February-March 2021
 • สกู๊ปพิเศษ:
  • “เปิดโลกงานวิจัยไปสู่นวัตกรรม”
   โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นริศรา จันทราทิตย์ พร้อมทีมงานหน่วยงานวิจัยเพื่อนวัตกรรม สำนักงานบริการการวิจัย


Event Material(s)

ORS Channel ครั้งที่ 11 :(03/03/2021)

Video
Password: tWHmN5FP

โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ทอล์ค เรื่อง ทุน:
  • สรุปโครงการวิจัยที่ยื่นขอทุน (เดือนธันวาคม 63-กุมภาพันธ์ 64)
  • สัญญาทุน
  • Grants submission deadline: March 2021
 • สกู๊ปพิเศษ:
  • “Animal lab and Animal EC”
   โดย นางสาวธัญลักษณ์ กระแสร์ หน่วยปฏิบัติการสัตว์ทดลอง, สำนักงานบริการการวิจัย


Event Material(s)


ORS Channel ครั้งที่ 13 :(17/03/2021)

Video
Password: iN3SpVWj

โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ทอล์ค เรื่อง ทุน:
  • บพท. แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 "การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่"
  • The International Development Research Centre (IDRC)
 • สกู๊ปพิเศษ:
  • “สำนักงานบริหารการศึกษา (BSTM)”
   นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิริชดา ปานงาม พร้อมกับทีมสำนักงานบริหารการศึกษา


Event Material(s)

ORS Channel ครั้งที่ 14 :(24/03/2021)

Video
Password: XuYvGJM9

โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ทอล์ค เรื่อง ทุน:
  • Peer Reviewed Medical Research Program (PRMRP) managed by the office of Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP)
 • สกู๊ปพิเศษ:
  • “เปิดตัวหน่วยงานใหม่!!! ศูนย์ประสานงานการวิจัยทางคลินิก (CRCC)”
   นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงสารนาถ ล้อพูลศรี นิยม พร้อมกับทีมงาน CRCC


Event Material(s)


ORS Channel ครั้งที่ 16 :(07/04/2021)

"How to submit FTM-IBC?" by Assoc. Prof. Dr.Pornsawan Leaungwutiwong
Password: MgSr5RWE

Event Material(s)

ORS Channel ครั้งที่ 17 :(21/04/2021)

Video
Password: AhCdXPU5

โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ทอล์ค เรื่อง ทุน:
  • สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (ทุนสนับสนุนจาก วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 กรอบการวิจัย
 • สกู๊ปพิเศษ:
  • “การขอตำแหน่งทางวิชาการ”
   โดย นางสาวไพริน บุญประเสริฐ หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน


Event Material(s)
ORS Channel ครั้งที่ 21 :(19/05/2021)

"MORU, Wellcome, new strategies and future plans" presented by Prof. Nicholas PJ Day, MORU
Password: Orschannel21

Event Material(s)

ORS Channel ครั้งที่ 22 :(02/06/2021)

"อัพเดทข่าวสารกับ ORS channel รู้ยัง?"
Password: Orschannel22

Event Material(s)

ORS Channel ครั้งที่ 23 :(16/06/2021)

"พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA"
Password: Orschannel23

Event Material(s)


ORS Channel ครั้งที่ 25 :(07/07/2021)

Responsible Conduct of Research (ตอนที่ 2)
Password: ORSchannel25

Content(s)
 • Responsible Conduct of Research (ตอนที่ 2): โดย นางพรพิมล อดัมส์ หัวหน้าสำนักงานบริการการวิจัย
 • Project Self-assessment form: โดย ดร.บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล และนายสุเมธ สืบตระกูล สำนักงานบริการการวิจัย
 • Digital signature: โดย นายวิจักขณ์ อโณวรรณพันธ์ สำนักงานบริการการวิจัย

Event Material(s)


ORS Channel ครั้งที่ 31 :(08/09/2021)

"อัพเดทข่าวสารผ่าน ORS channel"
Password: ORSchannel31

Event Material(s)

ORS Channel ครั้งที่ 32 :(15/09/2021)

"JITMM: Registration & Abstract deadline"
Password: ORSchannel32

Event Material(s)

ORS Channel ครั้งที่ 33 :(22/09/2021)

"How to submit enago&edanz?" by Mr.Oiko Buzon Tacusalme, Office of Research Services
Password: ORSchannel33

Event Material(s)

ORS Channel ครั้งที่ 34 :(29/09/2021)

ตอนพิเศษ: ส่งท้ายปีงบประมาณ 2564
Password: ORSchannel34


Season 2


ORS Channel: ep2 :(27/10/2021)

อัพเดทข่าวสารผ่าน ORS channel
Password: ORSchannel36
 • Project Self-Assessment Form กรอกวันนี้แถมฟรี กระเป๋าผ้า! ถ้าอยากรู้ว่าต้องทำอย่างไร ติดตามได้ใน ORS channel ห้ามพลาด!!
 • Deadline ทุน Wellcome trust ประเภท Discovery Research 2 หัวข้อดังนี้
  • Wellcome Career Development Awards
  • Wellcome Discovery Awards
 • การอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือ


Event Material(s)

ORS Channel: ep3 :(03/11/2021)

อัพเดทข่าวสารผ่าน ORS channel
Password: ORSchannel37
 • การหา h-index และ top 10% journal จากฐาน Scopus
 • สรุปการอบรม เรื่อง “การแนะนำทุนวิจัย เทคนิคการขอรับทุนวิจัย การบริหารเงินทุนวิจัย และการจัดการเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของโครงการวิจัย” ครั้งที่ 2-2564 วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30–16.30 น. โดย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Deadline ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2566


Event Material(s)


ORS Channel: ep5 :(17/11/2021)

ช่วงนี้มีทุนอะไรบ้างนะ?
Password: ORSchannel39

Event Material(s)
ORS Channel: ep9 :(5/01/2022)

"UPDATE ทุนใหม่ 2565"
Password: ORSChannel43

Event Material(s)

ORS Channel: ep10 :(12/01/2022)

"แนะนำทุนวิจัยประจำสัปดาห์"
Password: ORSChannel44

Event Material(s)


ORS Channel: ep16 :(02/03/2022)

"Mahidol Pre-Seed Fund วิจัยดีมีทุนต่อยอด 2565"
Password: ORSChannel50

Event Material(s)
ORS Channel: ep20 :(30/03/2022)

"Swiss Research Funding"
Password: ORSChannel54

Event Material(s)

ORS Channel: ep21 :(20/04/2022)

"อัพเดทข่าวสารผ่าน ORS Channel"
Password: ORSChannel55

Event Material(s)ORS Channel: ep24 :(18/05/2022)

“Wellcome Trust: Discovery Research 2022”
Password: ORSChannel58

Event Material(s)