มูลนิธิโรงพยาบาล เวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่ ๔๒๐/๖ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๓-๕๖๑๙, ๐-๒๓๕๔-๗๔๘๐ โทรสาร ๐-๒๖๔๓-๕๖๑๘, ๐-๒๓๕๔-๗๔๘๐
 
 
     ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ ฯ เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์ศพผู้ยากไร้ เพื่อผู้สูงวัยยากไร้ และ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และเพื่อทุนการศึกษา ผ่านทางช่องทางดังนี้
 
                                  - ช่องทางปกติ  
     
                                  ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน” เลขที่บัญชี ๐๕๑-๒-๒๘๗๖๘๕
                                ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลราชวิถี บัญชีออมทรัพย์
 
     
                                   กองทุนสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  
                                         ชื่อบัญชี “กองทุนสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ รพ.ฯ” เลขที่บัญชี ๒๕๔-๒-๑๒๐๒๗๙
                                       ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน บัญชีออมทรัพย์
 
   
                                   กองทุนสงเคราะห์ผู้สูงวัยยากไร้ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  
                                         ชื่อบัญชี “กองทุนสงเคราะห์ผู้สูงวัยยากไร้” เลขที่บัญชี ๒๕๔-๒-๑๓๒๖๐-๘
                                       ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน บัญชีออมทรัพย์
 
   
                                    กองทุนเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  
                                          ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน” เลขที่บัญชี ๒๕๔-๒-๑๓๓๗๔-๓
                                        ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน บัญชีออมทรัพย์
 
     
                                  - บริจาคระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) โดย QRCode  
     
                                   ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ” เลขที่บัญชี ๐๒๐-๒๔๓๖๓๖๘๒-๔
                                 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ บัญชีออมทรัพย์
 
   
   
     
                                     ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ” เลขที่บัญชี ๗๔๔-๒๕๖๓๕๖๔
                                   ธนาคารกสิกรไทย สาขาอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 
   
   
     
   
  Download  
  สิทธิผู้มีอุปการคุณ
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนมูลนิธิฯ 

 
 
ปรับปรุงล่าสุด : ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓       
 
 
Copyright © 2006 - 2014 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th