มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
Hospital for Tropical Diseases Foundation
   
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ  
 
    ๑. ส่งเสริมการรักษาและป้องกันโรคของประชาชนผู้ป่วยทางโรคเขตร้อน
    ๒. ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ และสนับสนุนการให้บริการตรวจ และรักษาสุขภาพประชาชนยากไร้ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
    ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้าวิจัย และ การดำเนินกิจกรรมพิเศษ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
    ๔. สนับสนุนการพัฒนาของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
    ๕. จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาวิจัย
    ๖. ดำเนินการหารายได้ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนและคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
         โดยการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากทุกประเภทที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือรัฐบาลพิมพ์ออกจำหน่าย หรือ
         ดำเนินกิจกรรมอื่นตามที่มูลนิธิเห็นสมควร
    ๗. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ มูลนิธิอาจจะบริจาคเงิน และทรัพย์สิน
         ให้กับมูลนิธิอื่นได้ หรือรับบริจาคจากมูลนิธิอื่นด้วย
    ๘. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

สำนักงานมูลนิธิ

    ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒๐/๖ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
    ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
    โทรศัพท์กลาง ๐ – ๒๓๕๔ - ๙๑๐๐ – ๕ หรือ ๐ – ๒๓๐๖ – ๙๑๐๐ - ๕ ต่อ ๑๓๕๕
    โทรศัพท์สายตรง ๐ – ๒๖๔๓ - ๕๖๑๙ โทรสาร ๐ – ๒๖๔๓ -๕๖๑๘
    ห้องรับบริจาคมูลนิธิฯ ชั้น ๑ อาคารราชนครินทร์
    โทรศัพท์กลาง ต่อ ๓๐๑๙ สายตรง ๐ - ๒๓๕๔ -๑๓๙๗ โทรสาร ๐ – ๒๓๕๔-๑๓๙๗

    ประธานกรรมการคนแรก       (๒๕๓๘ - ๒๕๓๙)                      ศาสตราจารย์นายแพทย์แทน     จงศุภชัยสิทธิ์
    ประธานกรรมการคนที่ ๒       (๒๕๓๙ - ๒๕๔๗)                      ศาสตราจารย์นายแพทย์ศรชัย     หลูอารีย์สุวรรณ
    ประธานกรรมการคนที่ ๓       (๒๕๔๗ - ๒๕๕๕)                      รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประตาป     สิงหศิวานนท์
    ประธานกรรมการคนที่ ๔       (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)                      ศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวลักษณ์     สุขธนะ
    ประธานกรรมการคนที่ ๕       (๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                       รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประตาป     สิงหศิวานนท์
    ประธานกรรมการคนปัจจุบัน                                                     รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีระพงษ์     ภูมิรัตนประพิณ
 
   
  Download ข้อบังคับมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

Download ระเบียบมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนฯ ว่าด้วยการเงิน 

Download ระเบียบมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนฯ ว่าด้วยการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน 

Download ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าอหาร และการให้
                  สวัสดิการรักษาพยาบาล แก่ผู้ป่วย บุคลากร และนักศึกษา ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖  

 
 
ปรับปรุงล่าสุด ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕       
 
 
Copyright © 2006 - 2014 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th