มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
Hospital for Tropical Diseases Foundation
 
ประวัติมูลนิธิ
 
     มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติการจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๘กรกฎาคม ๒๕๓๘ ใบอนุญาตเลขที่ ต. ๓๙๙/๒๕๓๘ และได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๘ เลขทะเบียนลำดับที่ กท.๔๕๙ โดยมีทุนเริ่มแรก ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนถ้วน) และได้รับพระกรุณาจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ มูลนิธิฯ เป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ประเภทตลอดชีพ เลขทะเบียนสมาชิก ๑๐๗๙ มูลนิธิฯ ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ ๓๔๐ ตามประกาศกระทรวงการคลัง วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๑ และได้รับการประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศล ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฯ ตามประกาศกระทรวงการคลัง วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งขึ้น เพื่อที่จะส่งเสริมการรักษาและป้องกันโรคแก่ประชาชนผู้ป่วยทางโรคเขตร้อน ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ และสนับสนุนการให้บริการตรวจรักษาสุขาภพประชาชนยากไร้ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้าวิจัยและดำเนินกิจกรรมพิเศษของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน สนับสนุนการพัฒนาของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาวิจัย ดำเนินการหารายได้ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิโรงพยาบาชเวชศาสตร์เขตร้อนและคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากทุกประเภทที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือรัฐบาลพิมพ์ออกจำหน่าย หรือดำเนินกิจกรรมอื่นตามที่มูลนิธิเห็นสมควร ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่ดำเนินการกิจการทางการเมือง

     เป็นหน่วยรับบริจาคระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร เลขทะเบียน ๐-๙๙๔๐-๐๐๑๗๘-๔๕-๐
 
   
 
ปรับปรุงล่าสุด ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓        
 
 
Copyright © 2006 - 2014 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th