ติดต่อมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ ๔๒๐/๖ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๓๕๖๑๙ โทรสาร ๐๒-๖๔๓๕๖๑๘
E-mail: tmtdf@hotmail.com

สำนักงาน (Back Office) ชั้น ๒ ทรอปเมดคลับ ส่วนวิทยบริการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
โทร. ๐-๒๓๐๖-๙๑๐๐-๙ ต่อ ๑๓๕๕, ๐-๒๖๔๓-๕๖๑๙
โทรสาร ๐-๒๖๔๓-๕๖๑๘

ห้องรับบริจาค (Front Office) ชั้น ๑ อาคารราชนครินทร์ / โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
โทร. ๐-๒๓๐๖-๙๑๐๐-๙ ต่อ ๓๐๑๙, ๐-๒๓๕๔-๗๔๘๐
โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๑๓๙๗


แผนที่


 
 
ปรับปรุงล่าสุด ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓       
 
 
Copyright © 2006 - 2014 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th