ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี
รองประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ดร.นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา หงษ์ทอง
กรรมการ
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง.พรรณี ปิติสุทธิธรรม
กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิน คูสมิทธ์
กรรมการ
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีวิชา ครุฑสูตร
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี บูชาชาติ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ
กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.เกศินี โชติวานิช
กรรมการ
ดร.นายแพทย์สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ
กรรมการ
นางประไพพร เตียเจริญ
กรรมการ
นางสาวกรรณิการ์แก้ว พินิจ
กรรมการ
นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล
กรรมการและเหรัญญิก
นางชัญญ์ชนพร อภิพรเศรษฐชัย
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
นายพสิณ ชรัตน์
กรรมการและเลขานุการ

  Download รายนามคณะกรรมการมูลนิธิ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

 
 
 
ปรับปรุงล่าสุด : ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓       
 
 
Copyright © 2006 - 2014 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th